Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, με συμπλήρωση τιμολογίου σε σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη προσφορά για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ Δ.Ο.Κ.Μ.Ε.Π.Α & Δ.Ο.Π.Α.Π», για το έτος 2014.

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των πενήντα μία χιλιάδων διακοσίων τριάντα πέντε ευρώ και σαράντα τριών λεπτών (51.235,43 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 27-3-2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα, στην οδό Αναστάσεως 90, Παπάγου, ενώπιον της αρμοδίας επιτροπής του διαγωνισμού με ώρα λήξης υποβολής προσφορών την 10.30 π.μ.